Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SĄD REJONOWY W KAMIENIU POMORSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem ich danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie (odpowiednio z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski oraz z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 42, 70-952 Szczecin) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa), w zakresie realizowanych zadań;

2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim (z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski)  w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa) w ramach realizowanych zadań.

3. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim (z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski).

4. Kontakt z Panem Łukaszem Grabowskim, Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim, możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Tadeusza Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski lub adresem e-mail: iod@kamien.sr.gov.pl.

5.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
a. sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
b. realizacji procesu rekrutacyjnego,
c. realizacji procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
d. realizacji zadań zakładowej komisji socjalnej,
e. realizacji przywilejów wynikających z Zakładowego Fundusze Świadczeń Socjalnych,
f. realizacji umów cywilnoprawnych,
g. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
h. prowadzenia sprawozdawczości,
i. prowadzenia działalności finansowej,
j. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
k. sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
l. realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,
m. realizacji zadań niezbędnych do nawiązania oraz realizacji stosunku pracy z referendarzami sądowymi,
n. przeprowadzania kontroli i audytów,
o. realizacji szkoleń,
p. realizacji praktyk i staży,
q. realizacji projektów informatycznych w sądach powszechnych,
r. udostępniania informacji publicznej,
s. udzielania informacji uprawnionym osobom,
t. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
u. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,
v. zakwaterowania osób w pokojach gościnnych.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:
a. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
b. usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
c. ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
d. wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, pozostałe dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości (tj. Sądu Okręgowego w Szczecinie ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin, pozostałe dane kontaktowe dostępne na stronie: https://www.szczecin.so.gov.pl/) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

10. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-06
Publikacja w dniu:
2019-11-06
Opis zmiany:
Aktualizacja klauzuli