Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 
Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy!, a w szczególności:
 • współmałżonkowie,
 • partnerzy w związkach nieformalnych,
 • dzieci,
 • osoby starsze,
 • osoby niepełnosprawne. 
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
 • Przemoc fizyczna, np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
 • Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.
 • Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
 • Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.
 
Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje gmina, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
 
Zespół interdyscyplinarny, składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, a czasami prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
 
 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Poniżej znajdują się informatory z danymi teleadresowymi specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.
 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/ogolne/
 

Województwo lubuskie:

 1. Ośrodki pomocy społecznej: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html
 2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html
 3. Dane adresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
 4. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie woj. lubuskiego: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
 5. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_spolecznej.html
 6. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek udzielajacych tymczasowego schronienia: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_spolecznej.html
 7. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych - baza danych 2018r.:  https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
 8. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2018r.: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
 9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie woj. lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - wyszukiwarka: http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

 

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-15
Publikacja w dniu:
2019-07-15
Opis zmiany:
Aktualizacja wykazu rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia oraz Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
Aktualizacja wykazów woj. lubuskie oraz wykazu organizacji pozarządzowych woj. zachodniopomorskie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-30
Publikacja w dniu:
2017-08-30
Opis zmiany:
Zaktualizowano wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych województwa zachodniopomorskiego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-11
Publikacja w dniu:
2017-08-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-17
Publikacja w dniu:
2017-07-17
Opis zmiany:
umieszczono informatory z aktualnymi danymi teladresowymi ośrodków wspracia i podmiotów realizujących oferty dla osób dotkiniętych przemocą w rodzinie oraz stosujących przemoc w rodzinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-17
Publikacja w dniu:
2017-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-08
Publikacja w dniu:
2016-12-08
Opis zmiany:
Publikacja