Regulamin bezpieczeństwa i porządku

A.021-13/16 

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  13/16

Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Kamieniu  Pomorskim

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie unormowania zasad dotyczących bezpieczeństwa i porządku
w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 t.j.) oraz na podstawie  § 34 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015, poz. 2316) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w życie „Regulamin bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim” – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  13/2016

z dnia 29.12.2016 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.


Regulamin bezpieczeństwa i porządku w budynkach
Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

§ 1

Osoby wchodzące na teren obiektu Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez wezwanych w tym celu funkcjonariuszy policji. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, kontrola polega na wylegitymowaniu tych osób i sprawdzeniu, czy nie wnoszą na teren obiektu rzeczy zabronionych.

§ 2

1. W przypadku podejrzenia, że osoba wezwana do sądu znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, każdy pracownik sądu, który to zauważy jest zobowiązany przekazać informację o zaistniałym fakcie do właściwego wydziału sądu, a o dalszych czynnościach podjętych wobec tej osoby decyduje przewodniczący wydziału.

2. Osoby wchodzące do obiektu sądowego niewezwane przez sąd zachowanie, których uzasadnia podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego nie mają do niego wstępu, a w przypadku gdyby pomimo tego chcieli wejść, pracownicy sądu mają obowiązek wezwania policji celem przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.

§ 3

Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące do obiektu sądowego, mogą podlegać kontroli przez uprawnione do tego organy w razie zaistnienia przesłanek do takiej kontroli.

§ 4

Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 1-3 zwolnieni są sędziowie, pracownicy: resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służby ochrony państwa oraz prokuratorzy, ławnicy, adwokaci, radcy prawni, po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej.

§ 5

Bagaż osób wchodzących wymienionych w § 4 nie podlega kontroli chyba, że zachodzi podejrzenie wnoszenia przedmiotów, narzędzi i materiałów uznanych za niebezpieczne.

§ 6

1. Zabrania się wnoszenia na teren tutejszego obiektu broni i amunicji oraz wszystkich innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w nim a w szczególności materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, łatwopalnych, narkotyków i alkoholu.

2. Zabrania się wnoszenia do budynku sądu transparentów, banerów, przedmiotów służących do prowadzenia akcji demonstracyjnych, protestacyjnych i agitacyjnych.

3.Osoby posiadające przedmioty określone w § 6 ust. l i 2  nie mogą wejść  do budynku sądu.

§ 7

Zakaz wnoszenia broni i amunicji nie dotyczy funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych w obiektach sądowych.

§ 8

Osoby przebywające na terenie sądu, jak i osoby wchodzące do budynku sądowego zobowiązane są do zachowania należytej powagi (w tym odpowiedniego stroju), spokoju, ciszy i niezakłócania porządku wykonywanych czynności.

§ 9

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku zabrania się pozostawiania na terenie sądu, bez nadzoru bagażu lub innych przedmiotów.

2. O fakcie zauważenia przedmiotów pozostawionych bez nadzoru należy niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji.

3. Bagaże lub inne przedmioty pozostawione bez nadzoru zostaną usunięte oraz mogą być zneutralizowane przez uprawnioną służbę na koszt ich właścicieli lub użytkowników.

§ 10

1. Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, mogą wejść na teren miejscowego obiektu w godzinach urzędowania sądu głównym wejściem, po okazaniu „legitymacji prasowej". Po godzinach urzędowania sądu wejście przedstawicieli mediów możliwe jest po uzgodnieniu z  prezesem sądu.

2. Obecność przedstawicieli mediów na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, możliwa jest tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.

§ 11

1. Wprowadza się zakaz fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu następujących miejsc:

a) stref kontroli osób wchodzących do obiektów;

b) pomieszczeń kasy wraz ze strefą okienka kasowego;

c) pomieszczeń archiwów sądowych;

d) serwerowni i pomieszczeń technicznych;

e) pomieszczenia Kancelarii Tajnej;

f) pomieszczeń pozostawionych do dyspozycji policji, przeznaczonych dla osób zatrzymanych i konwojowanych;

g) zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń oraz elementów systemu monitoringu sądowego;

h)  pomieszczeń sekretariatów sądowych i gabinetów sędziów.

2. Fotografowanie, filmowanie oraz utrwalanie w inny sposób miejsc objętych zakazem jest możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą prezesa sądu.

§ 12

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych wrażliwych oraz spokoju i porządku czynności wykonywanych przez pracowników, fotografowanie oraz utrwalanie w inny sposób obrazu i dźwięku w innych miejscach ogólnie dostępnych dla obywateli, następuje z poszanowaniem wizerunku osób znajdujących się w sądzie.

2. Zapis punktu 1. nie może naruszać przepisów regulujących dostęp do akt sprawy.

§ 13

1. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani kontroli przez funkcjonariuszy policji, kiedy wskazują na to względy bezpieczeństwa.

2. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu zastrzega sobie prawo wprowadzenia systemu przepustek.

§ 14

W szczególnych przypadkach wokół sal rozpraw, w których rozpatrywane będą sprawy o podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, zostaną w miarę możliwości wyznaczone strefy bezpieczeństwa, w których mogą poruszać się tylko: funkcjonariusze policji, funkcjonariusze służb ochrony państwa i osoby związane z toczącym się procesem.

§ 15

1. Osoby zatrudnione w firmach prowadzących prace porządkowe i remontowe na terenie obiektów sądowych, winny zostać zaopatrzone przez wykonawcę w identyfikatory, umieszczone w widocznym miejscu, zawierające dane umożliwiające identyfikację osoby oraz podmiotu zatrudniającego.

2. Wykaz wyżej wymienionych osób firma ma obowiązek dostarczyć dyrektorowi sądu przed rozpoczęciem prac.

§ 16

Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren miejscowego obiektu, jedynie po otrzymaniu stosownego zezwolenia prezesa sądu.

§ 17

Za właściwe oznaczenie miejsc objętych zakazem fotografowania, szkicowania i filmowania odpowiedzialny jest dyrektor sądu.

§ 18

Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie obiektu sądu.

§ 19

Zabrania się prowadzenia w budynku sądu działalności handlowej (w tym akwizycji) bez pisemnej zgody prezesa sądu..

§ 20

W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach sądowym oraz zachowania powagi sądu zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt,  z wyjątkiem psów służbowych i psów asystujących /przewodników/, z których korzystają osoby niewidome.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania jednocześnie z tym dniem tracą moc wcześniej wydane zarządzenia w przedmiotowej sprawie.

 

Rejestr zmian dla: Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-29
Publikacja w dniu:
2017-08-11
Opis zmiany:
Publikacja